Ολοκλήρωση του Παραδοτέου 4

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ακόμα ένα παραδοτέο στο πλαίσιο του έργου MELTOPENLAB. Πρόκειται για το Π4 της τρίτης ενότητας εργασιών (ΕΕ3) σκοπός του οποίου ήταν η καταγραφή των απαραίτητων προδιαγραφών και απαιτήσεων που ορίζει η λειτουργικότητα του Υποσυστήματος Τεκμηρίωσης και Αποθετηρίου Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Συντήρησης τους (Υποσύστημα 1). Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση το παραδοτέο κατάφερε να περιγράψει την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την περιγραφή των τεκμηρίων του Μουσείου μέσω του συστήματος που ήδη χρησιμοποιείται, το MuseumPlus.


Κατά την εξέταση της υπάρχουσας τεκμηρίωσης εντοπίστηκαν ζητήματα που ενίσχυσαν την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός νέου αποθετηρίου τεκμηρίωσης των εκθεμάτων του Μουσείου προσδιορίζοντας τις ανάλογες σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ αυτών. Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια ομάδα έργου ανέπτυξε τρεις οντολογίες. Η οντολογία σημασιολογικής περιγραφής των εκθεμάτων, η οντολογία μεθόδων συντήρησης, καθώς και η οντολογία αποτύπωσης θέσης στο χώρο – διαδρομή. Για κάθε μία οντολογία προσδιορίστηκαν τα κατάλληλα πεδία περιγραφής συνδυάζοντας αφενός τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνει η σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εκθεμάτων του ΜΕΛΤ. Το απότοκο του Π4 συνδράμει καταλυτικά στην λεπτομερή περιγραφή των προδιαγραφών που θα έχει το Αποθετήριο MELTOPENLAB σκοπός του οποίου είναι η διοχέτευση περιεχομένου προς το Υποσύστημα Ανίχνευσης Επισκέπτη, Ανάλυσης και Δημιουργίας Μουσειακής Εμπειρίας (Υποσύστημα 2).

About the Author

admin