Ανάπτυξη Τεχνικών & Υπηρεσιών Συλλογής & Ανάλυσης Δεδομένων Θέσης και Κίνησης Επισκεπτών σε Ευρεία Κλίμακα

Ανάπτυξη Τεχνικών & Υπηρεσιών Συλλογής & Ανάλυσης Δεδομένων Θέσης και Κίνησης Επισκεπτών σε Ευρεία Κλίμακα

Ανάπτυξη Τεχνικών & Υπηρεσιών Συλλογής & Ανάλυσης Δεδομένων Θέσης και Κίνησης Επισκεπτών σε Ευρεία Κλίμακα, με την χρήση μη-διεισδυτικών / επεμβατικών τεχνολογιών αξιοποίησης του ψηφιακού αποτυπώματος που αφήνει ο επισκέπτης κατά την κίνησή του στο μουσειακό χώρο. Οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται (Bluetooth LE, RFID, WLAN) με αυτόνομη ή συνδυασμένη χρήση τους παρέχουν απλά και/ή υβριδικά μοντέλα ανίχνευσης επισκέπτη και ανάλυσης της συμπεριφοράς του (χρόνος παραμονής σε έκθεμα /χώρο, τρόπος κίνησης μεταξύ εκθεμάτων) με πολλαπλές εφαρμογές (πυκνότητα κατάληψης χώρων, δημοφιλείς διαδρομές, επίδραση πλήθους στη συμπεριφορά επισκέπτη, αξιολόγηση ελκυστικότητας εκθέματος και/ή τρόπου έκθεσης, διαχείριση συμφόρησης) σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Σχετικός Δείκτης Επαλήθευσης: Επαλήθευση λειτουργικότητας του Εργαλείου Ανίχνευσης Επισκέπτη και της Εφαρμογής Ανάλυσης Μουσειακής Εμπειρίας, μέσα από την πιλοτική λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και του Open Lab και την ανταπόκριση των διαχειριστών του Μουσείου.

About the Author

admin