Στόχοι του έργου

Στόχος 1: Να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την τεκμηρίωση και ανάδειξη των εκθεμάτων / αντικειμένων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και των μεθόδων αποκατάστασης /συντήρησής τους, καθώς και για την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας και μέτρησης της εμπειρίας / ικανοποίησης των επισκεπτών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την κίνηση, το αντικείμενο ενδιαφέροντος των επισκεπτών σε σχέση με τη συντήρηση αποκατάσταση των π των εκθεμάτων / αντικειμένων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και το χρόνο παραμονής τους στα εκθέματα. Αποτελέσματα και KPIs: Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα τεκμηρίωσης και ανάδειξης των πολιτιστικών εκθεμάτων και των μεθόδων συντήρησής τους, καθώς και βελτιστοποίησης της μουσειακής εμπειρίας του επισκέπτη, αποτύπωσης και ανάλυσης της συμπεριφοράς του. Επιχειρησιακά μοντέλα για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και θετικού αθροίσματος για τα εμπλεκόμενα μέρη (μουσεία, εταιρείες ανάπτυξης του συστήματος, λοιποί οργανισμοί στον τομέα του πολιτισμού).

Στόχος 2: Η ανάπτυξη υποσυστήματος τεκμηρίωσης εκθεμάτων / αντικειμένων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και Μεθόδων αποκατάστασης / συντήρησης / σύνθεσης που τα αφορούν, που θα επιτρέπει την τεκμηρίωση, διαχείριση, αναζήτηση και προβολή πολιτισμικών τεκμηρίων και των συσχετιζόμενων με αυτά μεθόδων, βασισμένη πάνω σε κατάλληλα ορισμένη οντολογία. Αποτελέσματα και KPIs: Ανάπτυξη σημασιολογικων μοντέλων (οντολογιών) εκθεμάτων και μεθόδων, εφαρμογής και συνδεόμενης Βάσης Δεδομένων-Αποθετηρίου, που οργανώνει την πληροφορία πάνω σε γράφο, επιτρέποντας πολύπλοκες συσχετίσεις, ενώ “τρέχει” και μηχανή συμπερασμού πρόσθιας λογικής (forward reasoning), που συσχετίζει εκθέματα και μεθόδους συντήρησης / σύνθεσης, με συγκεκριμένες διαμερίσεις επισκεπτών βάσει δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.

Στόχος 3: Η ανάπτυξη εργαλείων δημιουργίας και μέτρησης μουσειακής εμπειρίας Επισκεπτών. Αποτελέσματα και KPIs: Ανάπτυξη ενός εργαλείου διαμερίσεων (clustering) επισκεπτών βάσει δημογραφικών και άλλων δεδομένων. Ανάπτυξη μίας εφαρμογής Δημιουργίας Εμπειρίας, που θα υλοποιηθεί για τις βασικές πλατφόρμες κινητών συσκευών Android και IOS, η οποία με βάση τη θέση και κίνηση των επισκεπτών στον εκθεσιακό χώρο, θα δημιουργεί και θα παρέχει εξατομικευμένη εμπειρία παρουσίασης, ψυχαγωγίας και μάθησης και θα μετρά την ικανοποίηση τους.

Στόχος 4: Η ανάπτυξη εφαρμογής αποτύπωσης και ανάλυσης της μουσειακής εμπειρίας των επισκεπτών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο με μη-διεισδυτική τεχνολογία ανίχνευσης. Αποτελέσματα και KPIs: Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης της συμπεριφοράς των επισκεπτών με την χρήση γεωχωρικών και χρονικών δεδομένων που συλλέγονται από μη-διεισδυτικούς (non-invasive) αισθητήρες, σε συνδυασμό με τη διάδραση (προσωποποιημένη ή μη) των επισκεπτών σε κάθε έκθεμα. Με χρήση εξειδικευμένων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης και σε συνεργασία με το εργαλείο Ανίχνευσης Επισκέπτη, θα παρέχει άμεσες και αξιόπιστες αναφορές επιχειρησιακής νοημοσύνης στη διοίκηση των μουσείων για την ανάλυση της κίνησης των επισκεπτών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος ανά έκθεμα και συνολικά, τη διαχείριση συμφόρησης σε περιόδους αιχμής, και την καταγραφή της συμπεριφοράς και ικανοποίησης του επισκέπτη.

Στόχος 5: Δημιουργία και εξοπλισμός Ανοικτού Εργαστηρίου συντήρησης και αποκατάστασης υφάσματος (Open Lab) για την παρουσίαση/ανάδειξη των καινοτόμων μεθόδων συντήρησης και αποκατάστασης υφασμάτινων αντικειμένων και εκθεμάτων επιλεγμένων προθηκών/συλλογών που θα φιλοξενούνται στη μόνιμη κεντρική έκθεση του Μουσείου. Αποτελέσματα και KPIs: Πιλοτική λειτουργία του ανοικτού εργαστηρίου συντήρησης (Open Lab). Στόχοι πιλοτικού: επαλήθευση λειτουργίας του (Open Lab), αξιολόγηση αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας του.

Στόχος 6: Επίδειξη και επικύρωση της λειτουργίας του συστήματος μέσω της υλοποίησης πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Αποτελέσματα και KPIs: Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στον νέο χώρο του ΜΕΛΤ&ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ και στο Ανοικτό Εργαστήριο (Open Lab). Στόχοι πιλοτικού: επαλήθευση και παραμετροποίηση του συστήματος με τουλάχιστον 80% κατά μέσο όρο κάλυψη των KPIs των στόχων 1-5.