Καινοτομία

Η καινοτομία αφορά σχεδόν στο σύνολο των γνωστικών περιοχών που καλύπτει το έργο. Η μεγαλύτερη συνεισφορά του έργου όμως έγκειται ακριβώς στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών είτε της τρέχουσας στάθμης της τεχνικής (State of the Art) είτε πέραν αυτής, με στόχο τη βέλτιστη τεκμηρίωση και ανάδειξη των εκθεμάτων/αντικειμένων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και των μεθόδων αποκατάστασης /συντήρησής τους. Στα πλαίσια του έργου, η ερευνητική συνεισφορά και η προαγωγή της Επιστήμης δεν εντοπίζεται πρωτογενώς στις τεχνολογίες που ενσωματώνονται αλλά στην εφαρμογή τους στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή αναδυόμενων τεχνολογιών σε ένα σύνθετο πλαίσιο όπως είναι αυτό της Ψηφιακής Πολιτισμικής Διαχείρισης και οι προτεινόμενες μέθοδοι αντιμετώπισης τους αναδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής των τεχνολογιών και προάγουν την Επιστήμη πρωτογενώς στα αντίστοιχα πεδίαν της Τεχνολογίας.