Αποτελέσματα

Π1. Έρευνα, αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενων τεχνολογικών τάσεων (ευρωπαϊκές και εθνικές) σε θέματα ψηφιακής τεκμηρίωσης εκθεμάτων / αντικειμένων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και αποκατάστασης / συντήρησής τους 
Το παραδοτέο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και απαιτήσεις που ορίζουν τη λειτουργικότητα του Υποσυστήματος 1. Περιλαμβάνει ανάλυση των επί μέρους χαρακτηριστικών της κάθε απαίτησης / προδιαγραφής (είδος πληροφορίας ή στοιχείου που απαιτείται, τρόπος επεξεργασίας, συλλογής, διαχείρισης και παρουσίασης του), τους τρόπους που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να ικανοποιούνται όλες οι παράμετροι κατά την πειραματική ανάπτυξη του συστήματος, σημεία ελέγχου, διαδικασίες και επανατροφοδότηση στο θεωρητικό μοντέλο σχεδίασης για συνεχή βελτίωση.
Ημερομηνία Εγγράφου20/02/2022
ΔημοσιότηταΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Π2. Έρευνα, αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενων τεχνολογικών τάσεων (ευρωπαϊκών & εθνικών) στην ανίχνευση επισκέπτη, ανάλυση, δημιουργία και μέτρηση μουσειακής εμπειρίας
Το παραδοτέο περιλαμβάνει την έρευνα, αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενων τεχνολογικών τάσεων (ευρωπαϊκές και εθνικές) στην ανίχνευση επισκεπτών με διεισδυτικές και μη μεθόδους και σε μεγάλη κλίμακα, τη μέτρηση και εξατομίκευση μουσειακής εμπειρίας επισκέπτη. Το παραδοτέο εστιάζει αφενός στην παροχή προσωποποιημένης εμπειρίας και μέτρησης της ικανοποίησης των επισκεπτών, αφετέρου στις τεχνικές παρακολούθησης μεγάλου πλήθους επισκεπτών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
Ημερομηνία Εγγράφου20/02/2022
ΔημοσιότηταΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Π3. Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας
Το παραδοτέο περιλαμβάνει μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας πάνω στις υφιστάμενες τεχνολογικές τάσεις (ευρωπαϊκές και εθνικές) στα γνωστικά πεδία του έργου, ώστε να πραγματοποιηθεί ανάλυση του επιχειρησιακού προβλήματος σε ότι αφορά τις λειτουργικές, οικονομικές, θεσμικές και τεχνικές πτυχές του υπό ανάπτυξη συστήματος, με εστίαση στη βελτιστοποίηση των μεθόδων αποκατάστασης και συντήρησης τεκμηρίων, την ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη και την παροχή στρατηγικών εργαλείων στους διαχειριστές συλλογών και εκθεσιακών χώρων, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αποτελέσματα της μελέτης τεκμηριώνουν την ανάγκη για την μετέπειτα ανάπτυξη της προτεινόμενης εμπορικής λύσης, με έμφαση σε πρώτο στάδιο τους μουσειακούς πολιτιστικούς χώρους.
Ημερομηνία Εγγράφου20/04/2022
ΔημοσιότηταΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ