Αποτελέσματα

Π1. Έρευνα, αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενων τεχνολογικών τάσεων (ευρωπαϊκές και εθνικές) σε θέματα ψηφιακής τεκμηρίωσης εκθεμάτων / αντικειμένων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και αποκατάστασης / συντήρησής τους 
Το παραδοτέο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και απαιτήσεις που ορίζουν τη λειτουργικότητα του Υποσυστήματος 1. Περιλαμβάνει ανάλυση των επί μέρους χαρακτηριστικών
της κάθε απαίτησης / προδιαγραφής (είδος πληροφορίας ή στοιχείου που απαιτείται, τρόπος επεξεργασίας, συλλογής, διαχείρισης και παρουσίασης του), τους τρόπους που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να ικανοποιούνται όλες οι παράμετροι κατά την πειραματική ανάπτυξη του συστήματος, σημεία ελέγχου, διαδικασίες και επανατροφοδότηση στο θεωρητικό μοντέλο σχεδίασης για συνεχή βελτίωση.
Ημερομηνία Εγγράφου20/02/2022
ΔημοσιότηταΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ